8
: 1
: 0.1 .
1
: 1
: 4.7 .
2
: 3
: 18 .
3
: 1
: 11 .
: 1
: 1 .
-
154
P1002694XXX
310
P1009792XXX
100
P15107XXX
102
P68043XXX
100
P1002694XXX
120
P1011618XXX
115
P90699XXX
  : 5 . : 13 . : 1 3  
     
5
     
#
1 5
2 5
3 5
   
     
#
1055
Ali
Xan


1010

Stanciu
Damian

1007


Stanciu
Damian
1002999959922

Irina
Kurbatova

900892881


Sergiu
Hlistun